การเข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*** คำเตือน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงทะเบียน !!!

ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

กรุณาลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 >>> Click
 • คำอธิบาย สถานะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน >>> Click
 • หมายเลขโทรศัพท์ ผ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต >>> Click

คำอธิบายสถานะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

 • เรื่องเข้าสู่ระบบ
  ระบบฯ ได้รับเรื่องของผู้แจ้งความไว้แล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 • เริ่มดำเนินการ
  อยู่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและออกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
 • อยู่ระหว่างการสืบหาตัวผู้กระทำผิดโดยประสานขนส่ง/สน.
  เป็นกระบวนการการสืบหาตัวผู้กระทำผิด โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก หรือประสานไปยัง สน.ท้องที่ เพื่อดำเนินการออกหนังสือเชิญ เจ้าของหรือผู้ครองครองรถหรือผู้ซึ่งคาดว่ากระทำความผิดมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ได้รับแจ้งเพื่อนำไปสู่ผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
 • อยู่ระหว่างการสืบหาตัวผู้กระทำผิดโดยวิธีอื่นๆ
  เป็นกรณีการสืบหาตัวผู้กระทำผิดจากพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ภาพถ่าย พยานบุคคล ทะเบียนราษฎร์ เพื่อดำเนินการออกหนังสือเชิญ ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ได้รับแจ้งเพื่อนำไปสู่ผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
 • อยู่ระหว่างเชิญตัวมาเพื่อเปรียบเทียบปรับหรือส่งฟ้อง
  พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตัวว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิด จึงมีหนังสือเชิญมาพบเพื่อเปรียบเทียบปรับ หรือให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ได้รับแจ้งเพื่อนำไปสู่ผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
 • ส่งฟ้องร้องดำเนินคดี
  เป็นกรณีไม่สามารถทำการเปรียบเทียบและปรับผู้กระทำผิดได้ เนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำผิด ผู้กระทำผิดปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิดไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด หรือไม่ยินยอมให้มีการเปรียบเทียบปรับหรือยินยอมเปรียบเทียบปรับแล้วแต่ไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด สำนักงานเขตจะมีหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสน.ท้องที่ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
 • ฟ้องร้องคดีถึงที่สุด
  พนักสอบสวนเปรียบเทียบปรับ หรือพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งงดการสอบสวนหรือสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
 • จำหน่ายเรื่อง
  การจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ เนื่องจาก
  1.เป็นเรื่องที่อยู่นอกเขตอำนาจของกรุงเทพมหานคร เช่น เกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานคร
  2.กรณีไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3.กรณีคดีอาญาระงับโดยผลของกฎหมายประกอบด้วยผู้กระทำผิดถึงแก่ความตาย คดีขาดอายุความ
 • ว่ากล่าวตักเตือน ม.44
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป หากผู้กระทำผิดเชื่อฟัง ไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 44 (3)
 • สั่งให้แก้ไขปฏิบัติตามคดีเลิกกัน ม.46
  พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมผู้กระทำผิดแล้ว ได้แจ้งให้ผู้กระทำความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุง สิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป ถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน ตามมาตรา 46
 • เปรียบเทียบปรับ
  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทำผิด หรือกรณีผู้กระทำผิดมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับสารภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2536 และผู้กระทำผิดชำระค่าปรับแล้ว

หมายเลขโทรศัพท์ ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต

 • พระนคร โทร : 0-2281-8125 ต่อ 6581 สายต่อ : 6581-3 โทรสาร : 0-2280-7724
 • ดุสิต โทร : 0-2243-1480 สายต่อ : โทรสาร : 0-2243-1480
 • หนองจอก โทร : 0-2543-1180 สายต่อ : 7385-6 โทรสาร : 0-2543-1180
 • บางรัก โทร : 0-2236-7278 สายต่อ : 6209-12 โทรสาร : 0-2236-7278
 • บางเขน โทร : 0-2521-3378 สายต่อ : 5881-3 โทรสาร : 0-2521-3378
 • บางกะปิ โทร : 0-2377-4336 สายต่อ : โทรสาร : 0-2377-5494 ต่อ 5757
 • ปทุมวัน โทร : 0-2215-3889 สายต่อ : 6336 โทรสาร : 0-2215-3889
 • ป้อมปราบศรัตรูพ้าย โทร : 0-2282-8659 สายต่อ : 6430-2 โทรสาร : 0-2282-8659 ต่อ 6432
 • พระโขนง โทร : 0-2333-0737 สายต่อ : 6530-1 โทรสาร : 0-2333-0737
 • มีนบุรี โทร : 0-2540-7490 สายต่อ : 6683-4 โทรสาร : 0-2914-5837
 • ลาดกระบัง โทร : 0-2326-7708 สายต่อ : 6883-5 โทรสาร : 0-2326-7708
 • ยานนาวา โทร : 0-2294-5363 สายต่อ : 6734-6 โทรสาร : 0-2294-5363
 • สัมพันธวงศ์ โทร : 0-2235-2831, 0-2237-4540 สายต่อ : 7180-2 โทรสาร :
 • พญาไท โทร : 0-2279-4141 สายต่อ : 6481 โทรสาร : 0-2279-4141 ต่อ 6482
 • ธนบุรี โทร : 0-2890-1196 สายต่อ : 5633-4 โทรสาร : 0-2890-1196
 • บางกอกใหญ่ โทร : 0-2868-2834 สายต่อ : 5732-3, 5745 โทรสาร : 0-2868-2834
 • ห้วยขวาง โทร : 0-2275-9189 สายต่อ : 7483-4 โทรสาร :
 • คลองสาน โทร : 0-2438-1472 สายต่อ : 5082-4 โทรสาร : 0-2437-3862
 • ตลิ่งชัน โทร : 0-2433-6209 สายต่อ : 5482-4 โทรสาร : 0-2433-6209
 • บางกอกน้อย โทร : 0-2433-0736 สายต่อ : 5684-7 โทรสาร : 0-2433-0736
 • บางขุนเทียน โทร : 0-2416-4265 สายต่อ : 5833-35 โทรสาร : 0-2415-3511
 • ภาษีเจริญ โทร : 0-2413-0565 สายต่อ : 6632 โทรสาร : 0-2413-0565 ต่อ 6634
 • หนองแขม โทร : 0-2421-6400 สายต่อ : 7331-2 โทรสาร : 0-2421-6400
 • ราษฎร์บูรณะ โทร : 0-2428-4747,0-2428-4884 สายต่อ : 6830-2 โทรสาร :
 • บางพลัด โทร : 0-2434-6366 สายต่อ : 6185-6 โทรสาร :
 • ดินแดง โทร : 0-2245-3367 สายต่อ : 5382-4 โทรสาร : 0-2247-5448
 • บึงกุ่ม โทร : 0-2364-7351 สายต่อ : 6285, 6287 โทรสาร : 0-2364-7351
 • สาทร โทร : 0-2212-1947 สายต่อ : 7235-7 โทรสาร : 0-2211-9333 ต่อ 7237
 • บางซื่อ โทร : 0-2586-9981 สายต่อ : 6031-3 โทรสาร : 0-2585-7013
 • จตุจักร โทร : 0-2513-9956 สายต่อ : 5232-3 โทรสาร : 0-2513-9956
 • บางคอแหลม โทร : 0-2291-0288 สายต่อ : 5933 โทรสาร :
 • ประเวศ โทร : 0-2328-7150 ต่อ 6383-4 สายต่อ : 6382-3 โทรสาร : 0-2328-7150 ต่อ 6383
 • คลองเตย โทร : 0-2249-7566 สายต่อ : 5031-2 โทรสาร : 0-2249-7566
 • สวนหลวง โทร : 0-2321-8697 สายต่อ : 7083-5 โทรสาร : 0-2321-8697
 • จอมทอง โทร : 0-2427-6537 สายต่อ : 5284-5 โทรสาร : 0-2427-6537
 • ดอนเมือง โทร : 0-2565-9409 สายต่อ : 5323 โทรสาร : 0-2565-9409
 • ราชเทวี โทร : 0-2354-4194 สายต่อ : 6782-3 โทรสาร : 0-2354-4194
 • ลาดพร้าว โทร : 0-2539-7774 สายต่อ : 6933-5 โทรสาร : 0-2539-7774
 • วัฒนา โทร : 0-2381-2136 สายต่อ : 7010-1 โทรสาร : 0-2391-0317 ต่อ 7012
 • บางแค โทร : 0-2454-5801 สายต่อ : 5986, 5988 โทรสาร : 0-2454-5801
 • หลักสี่ โทร : 0-2576-1447 สายต่อ : 7430-2 โทรสาร : 0-2576-1447
 • สายไหม โทร : 0-2158-7359 สายต่อ : 7263 โทรสาร : 0-2158-7358
 • คันนายาว โทร : 0-2379-9954 สายต่อ : 5182-3 โทรสาร : 0-2379-9955
 • สะพานสูง โทร : 0-2917-4630 สายต่อ : 7139 โทรสาร : 0-2971-4630 ต่อ 7138
 • วังทองหลาง โทร : 0-2538-5350 สายต่อ : 6986-8 โทรสาร : 0-2538-5350 ต่อ 6988
 • คลองสามวา โทร : 0-2548-0331 สายต่อ : 5134-6 โทรสาร : 0-2548-0331
 • บางนา โทร : 0-2173-5263 สายต่อ : 6079-81 โทรสาร : 0-2173-5263
 • ทวีวัฒนา โทร : 0-2441-4736 สายต่อ : 5533 โทรสาร : 0-2441-4736
 • ทุ่งครุ โทร : 0-2464-4394 สายต่อ : 5585-6 โทรสาร : 0-2464-4394
 • บางบอน โทร : 0-2450-3273 สายต่อ : 6108-9 โทรสาร : 0-2450-3291
ที่อยู่

สำนักเทศกิจ
เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

Email: city_law@hotmail.com
โทร: 02 466 1370 ต่อ 3354

สนับสนุนพัฒนาระบบโดย

ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

0%