ที่ตั้งธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download