ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร

1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย และอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. จำนวนข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2549 แต่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุง 6 มิติ ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย สี ความปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อม (สวนหย่อม) ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ความมั่นคงคงแข็งแรง
3. อัตราค่าเช่าห้องพัก อาคารที่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 500 อาคารที่ไม่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 400 บาท

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download