พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แคมเปญ "ที่สุดในกรุงเทพ" เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรวบรวมความเป็นที่สุดในกรุงเทพมหานครมาจัดเป็นกิจกรรมตามกรอบวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา2ด้าน คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download