ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาชุมชน แออัดให้หมดไป โดยให้ทุกเขตคัดเลือกชุมชนเขตละ 2 ชุมชน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download