สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร

1. สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้
2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ แต่ในอนาคตอาจเป็นสถานีได้ สามารถขึ้นลงและซื้อตั๋วบนรถได้

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download