ที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download