ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download