ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็กและลดอัตราทุพโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download