พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในแต่ละชุมชน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download