ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม การควบคุมป้องกันโรคของประชาชน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download