ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร

1.ตลาด ในการนำเสนอหมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้าง เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายซึ่งมีไว้จำหน่ายเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวตามที่กำหนด ความแตกต่างระหว่างตลาดเอกชนกับตลาดของกรุงเทพมหานคร คือ ตลาดเอกชนจะจัดตั้งได้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. การขอจัดตั้งตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download