ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ปัญหาได้ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนา ชุมชนในทุกระดับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download