ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download