ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร

มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download