จุดบริการด่วนมหานคร

โครงการ "BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร" เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการนอกสำนักงานเขต ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ต้องการพัฒนาบริการของสำนักงานเขตให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน จุดบริการด่วนมหานครจะเป็นเหมือนสำนักงานเขตสาขา ตั้งอยู่ ณ ชุมทางที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางผ่าน ไป – กลับระหว่างบ้าน ที่ทำงาน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download