ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา โรงเรียนดังกล่าวจะเปิดให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้สาธิตอย่างเต็มรูปแบบในแปลงสาธิต พร้อมการฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมพื้นที่จริง เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งแบ่งเป็นนาข้าว บ่อน้ำเลี้ยงปลาและพืชสวนผสม ส่วนละ 30 และอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download