ที่ตั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้างสรรพสินค้า คือ ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยกตามแผนก เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือนภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และเป็นพื้นที่ทางสังคมในลักษณะใหม่ เช่น พื้นที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) และเป็นการสร้างพื้นที่ชุมชนของกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน อาทิ พื้นที่สำหรับเรียนพิเศษ พื้นที่ของวัยรุ่นและเยาวชนในด้านต่างฯ

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download